tawa sinpin

poki

noun: box, container

verb: to contain

compound words

poki monsi - backpack

poki moku - lunchbox